Όροι χρήσης
Οι παρόντες όροι για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών που συλλέγει η OPENMIND, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου open-mind.gr. Επίσης, οι παρόντες όροι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το website προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Οι όροι αυτοί δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών / μελών του site και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία του site.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η OPENMIND δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του website. Με την είσοδο του στο site ο χρήστης τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης από τυχόν ζημία προκύψει κατά την διάρκεια πλοήγησης του στο site open-mind.gr.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
To open-mind.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή / και εισέρχεται στα προωθητικά/ διαφημιστικά προγράμματα του. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/ χρήστη στο open-mind.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επώνυμο, Εταιρεία, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επίσης, κατά την διαδικασία εγγραφής προσφέρεται η επιλογή αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) από το open-mind.gr στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/ μέλους, καθώς και μια λίστα επιλογών των ενδιαφερόντων του χρήστη/ μέλους με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών/ διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails). Το open-mind.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους: την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του open-mind.gr την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το open-mind.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/ και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή / και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, με μια απλή επίσκεψη τους στην σχετική υπηρεσία του open-mind.gr.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το open-mind.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/ μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/ και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή / και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, με μια απλή επίσκεψη τους στην σχετική υπηρεσία του open-mind.gr.
ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η OPENMIND  δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοποιδήποτε τρόπο δημοσίευση ή / και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του open-mind.gr σε κανένα τρίτο. Το open-mind.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το open-mind.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή / και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το open-mind.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/ μέλη του open-mind.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το open-mind.gr. Η OPENMIND δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε σε συμμόρφωση με τους ορισμούς του νόμου και τις επιταγές των αρμόδιων αρχών.
COOKIES
Το open-mind.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του open-mind.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του open-mind.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του open-mind.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του open-mind.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του open-mind.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του open-mind.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)
Για την παραχώρηση στον επισκέπτη/ χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του open-mind.gr, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Όνομα, Επίθετο, Ημερομηνία Γέννησης, Επάγγελμα, Φύλο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους. Το open-mind.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το open-mind.gr ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το open-mind.gr διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχό της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει, και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
NEWSLETTERS
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του open-mind.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το open-mind.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το open-mind.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το open-mind.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το open-mind.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/ χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της OPENMIND GROUP  LTD.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του open-mind.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το open-mind.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του open-mind.gr
Όροι Χρήσης Η Συμφωνία σας
Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην OPENMIND  GROUP LTD έχει τεθεί σε λειτουργία από αυτήν, και σας διατίθεται για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η πρόσβαση ή χρήση αυτού του site, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτό το site.
Η χρήση του site από εσάς
Πλην άλλων διατάξεων, αυτό το site παρέχεται για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μεταβίβαση, εμφάνιση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παροχή άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση ή πώληση στοιχείων, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνονται από το site. Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη και να αντιγράψετε ηλεκτρονικά, να κάνετε download και να εκτυπώσετε μέρη του υλικού που περιέχεται στο site για δική σας μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα ή άλλες κοινοποιήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τροποποίηση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, εμφάνιση
ή μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού του site, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια των παραπάνω εταιρειών. Κάθε τμήμα υλικού που "κατεβάζετε από το site" (download), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό λογισμικό, αρχεία, γραφικά, δεδομένα ή στοιχεία άλλου περιεχομένου, ανήκει στην OPENMIND ή τους φορείς χορήγησης άδειας αυτής. Όταν κάνετε download ,το υλικό αυτό σας παρέχεται από την OPENMIND στο πλαίσιο μιας άδειας που μπορεί να ανακληθεί. H OPENMIND διατηρεί πλήρη και ακέραιο τίτλο ιδιοκτησίας στο λογισμικό και σε όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να διανείμετε εκ νέου ή να πωλήσετε το υλικό, ούτε μπορείτε να προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση, να το αποσυναρμολογήσετε ή να το μετατρέψετε σε άλλη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους.
Υλικό που υποβάλλετε
Όταν υποβάλλετε υλικό τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την ευθύνη που αναλογεί σε αυτό, η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την συμμόρφωση με τους όρους νομιμότητας, καθώς και παροχή εγγυήσεων όσον αφορά την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, γνησιότητα και τα πνευματικά δικαιώματα του εν λόγω υλικού. Δεν μπορείτε να "ανεβάσετε αρχεία στο site" (upload), να διανείμετε ή να δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο μέσω του site υλικό που είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, άσεμνο, απειλητικό, προσβάλλει το προσωπικό απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας, είναι καταχρηστικό, παράνομο ή με άλλο τρόπο θίγει την προσωπικότητα, τιμή ,ελευθερία ατόμων, ή μπορεί να συνιστά ή να ενθαρρύνει ένα ποινικό παράπτωμα, να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή να επισύρει με άλλο τρόπο την ευθύνη ή να παραβιάζει κάποιο νόμο. Δεν μπορείτε να κάνετε upload σε στοιχεία εμπορικού περιεχομένου στο site.
Πλην στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγουμε από εσάς σύμφωνα με την Πολιτική μας περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου και τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν.2472/97), όλες οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις, οι ιδέες, τα γραφικά ή άλλα στοιχεία που γνωστοποιείτε στην OPENMIND μέσω αυτού του site θα γίνονται περιουσία της, ακόμα κι αν αυτή η συμφωνία διακοπεί αργότερα. Η OPENMIND και τα άτομα που έχουν διοριστεί από αυτή θα είναι ελεύθερα να αντιγράψουν, γνωστοποιήσουν, διανείμουν, ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο τα υλικά που υποβάλλετε για οποOPENMIND δήποτε και όλους τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση να αποζημιώσουν εσάς ή άλλους για το υλικό.
Παραίτηση από αξίωση
Η OPENMIND δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του site. Αυτό το site και τα υλικό, στοιχεία, υπηρεσίες και τα προϊόντα σε αυτό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά και ζεύξεις, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου). Η OPENMIND δεν αποδέχεται κανένα είδος ευθύνης που αντιστοιχεί σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, απουσίας ιών υπολογιστών, και εγγυήσεις που αναφαίνονται στην πορεία των συναλλαγών ή στην πορεία εκτέλεσης, η OPENMIND δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το site θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται σε αυτό το site ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το site δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Η OPENMIND δεν προβαίνει σε καμία υπόσχεση ή παροχή εγγύησης σχετικά με την χρήση του υλικού σε αυτό το site από την άποψη της πληρότητας, της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη. Επιπροσθέτως, εσείς (και όχι η OPENMIND) αναλαμβάνετε όλο το κόστος για όλες τις απαραίτητες εργασίες σέρβις, επισκευές ή διορθώσεις.
Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεη η OPENMIND για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, υποδειγματική ή παρεπόμενη αποζημίωση, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση,- ακόμα κι άν η OPENMIND έχει ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από αυτό το site. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν παρά την οποιαδήποτε αναποτελεσματικότητα περιορισμένων ενδίκων μέσων να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ανεξάρτητα δηλαδή από την έκβαση τυχόν εκκρεμούς δίκης. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στην διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, ή την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενη ή έκτακτη αποζημίωση, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.
Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την OPENMIND, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους φορείς χορήγησης αδειών και τους προμηθευτές της από κάθε ευθύνη για ζημία, δαπάνη, αποζημίωση και έξοδα, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής δικηγόρου καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα, που απορρέουν από την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Internet (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, αμέλεια ή παράνομη συμπεριφορά) από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Site χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό στο Internet.
Ζεύξη με άλλα sites
Αυτό το site μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web). Η OPENMIND δεν ελέγχει αυτά τα sites, και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. Ομοίως, η OPENMIND δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα sites στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού του site. Ελέγξτε τη διεύθυνση του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον δικό σας WWW browser για να διαπιστώσετε αν βρίσκεστε ακόμα σε αυτό το site της OPENMIND    ή αν έχετε μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα.
Δικαιοδοσία
H OPENMIND ελέγχει την λειτουργία αυτού του site από τα κεντρικά γραφεία της στην Πάτρα. Με κανένα τρόπο δεν εγγυούμαστε, ούτε υπονοούμε ότι το υλικό στο site είναι κατάλληλο για χρήση εκτός Ελλάδος. Εάν χρησιμοποιείτε το site από μια τοποθεσία εκτός της Ελλάδος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ούτε να εξάγετε το υλικό στο site παραβιάζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών της Ελλάδος. Κάθε διεκδίκηση που σχετίζεται με την ιστοσελίδα ή τη χρήση αυτής εκ μέρους σας θα διέπεται από τους εσωτερικούς ουσιαστικούς νόμους των δικαστηρίων των Αθηνών, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων, και συμφωνείτε ότι η δικαιοδοσία και η κατά τόπον αρμοδιότητα για κάθε αγωγή που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα ή που σχετίζεται με αυτό το site θα βρίσκεται στην Πάτρα.
Τροποποίηση της Ιστοσελίδας και αυτών των Όρων Χρήσης
Παρέχοντας υλικό σε αυτό το site, η OPENMIND δεν υπόσχεται ότι το υλικό θα παραμείνει διαθέσιμο σε σας. Η OPENMIND δικαιούται να διακόψει ανά πάσα στιγμή το σύνολο ή μέρος αυτού του site, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Η OPENMIND επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τις κοινοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται αυτό το site, και η χρήση του site εκ μέρους σας μετά τις εν λόγω αλλαγές θα θεωρείται ότι εκφράζει τη συναίνεσή σας στους εν λόγω τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει.
Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε σας και την OPENMIND σχετικά με όλες τις πτυχές της χρήσης αυτού του site από εσάς. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Αρχική